Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima sedam članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razriješava Vlada Republike Hrvatske na mandat od 4 godine.

 

Po jednog člana Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog:

 - ministra nadležnog za poslove obrazovanja,

 - Agencije za odgoj i obrazovanje,

 - Agencije za strukovno obrazovanje, i

 - Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Preostala tri člana Upravnog odbora Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog Donatorske skupštine.

 

Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika Upravnog odbora Zaklade i dva zamjenika većinom ukupnog broja članova. Zamjenici mjenjaju odsutnog predsjednika, prema redoslijedu koji utvrdi Upravni odbor.

Za mandatno razdoblje 2017. - 2021. godine članovi Upravnog odbora su:

  1. prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
  2. mr. sc. Gordana Kovačević , predsjednica Uprave Ericssona Nikole Tesle d.d.
  3. prof. Jadranka Žarković- Pečenković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje
  4. mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje
  5. Vesna Anđelić, pomoćnica ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanja i obrazovanje odraslih
  6. Tomislav Vuić, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke d.d.
  7. Boris Trupčević , direktor Styria Media International za Hrvatsku i član Uprave 24sata d.o.o.